Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

Largo do Chiado, Lisboa.
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Próby ukrycia przed Bogiem jakiejkolwiek sfery naszego życia to zgoda na utrzymywanie w tej sferze mroku.
— C. S. Lewis
Reposted fromyourtitle yourtitle viaupinthesky upinthesky
4256 61cf 500
Reposted fromfrenulum frenulum viabeliveinme beliveinme
Largo do Chiado, Lisboa.
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Reposted frombukoz bukoz vianotengohambre notengohambre
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
1208 ce37
dziekan głaszcze
0307 3137
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
1443 1b7b
Reposted fromNanutka Nanutka viaupinthesky upinthesky
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viamegustasaborearte megustasaborearte
Reposted fromweightless weightless viazielono zielono
2160 6957
Reposted fromrol rol viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl