Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

2178 4ba1
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaeffigy effigy

June 30 2015

Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viaAinsworthCass AinsworthCass

June 25 2015

7385 c37c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAinsworthCass AinsworthCass
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viaAinsworthCass AinsworthCass
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viaAinsworthCass AinsworthCass
5558 2c56
kubeł zimnej wody na dziś.
Reposted byjrbeirenaeffigymy-anxietiespieceoflifemigdalowesomeoneeeerozalka

June 23 2015

Reposted fromprotesedentaria protesedentaria
Auschwitz-Birkenau, then and now
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria
If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree.
— Michael Crichton
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria
2375 0f21 500
Largo do Chiado, Lisboa.
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Próby ukrycia przed Bogiem jakiejkolwiek sfery naszego życia to zgoda na utrzymywanie w tej sferze mroku.
— C. S. Lewis
Reposted fromyourtitle yourtitle viaupinthesky upinthesky
4256 61cf 500
Reposted fromfrenulum frenulum viabeliveinme beliveinme
Largo do Chiado, Lisboa.
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl