Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

5856 a35d 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide via12czerwca 12czerwca
No więc jeśli ktoś potrzebuje nadziei - ale nie jakiegoś taniego kołczingu, tylko takiej prawdziwej nadziei -  to łapcie. 
«W chrześcijaństwie nie chodzi o jakieś zaklinanie rzeczywistości w stylu „jutro będzie lepiej”. Zresztą kto powiedział, że będzie jutro? Gdzie w Piśmie Świętym jest jakaś obietnica jutra? Pan Jezus mówi „nie znacie dnia ani godziny”. Nie chodzi też o takie naiwne mówienie „będzie dobrze”, bo może nie będzie dobrze. Ale poradzisz sobie. To jest perspektywa Jezusowa. Że Bóg doda ci sił, nawet jeżeli po twojemu nie będzie dobrze. A nawet z tego co teraz może się wydawać jakimś krzyżem, On wydobędzie błogosławieństwo. Jeżeli tylko zaufasz i wytrwasz do końca. I cała historia zbawienia jest opowieścią o tym, że nasz Bóg jest wierny. I tam gdzie jedynie widać nieszczęście, Jezus potrafi wydobyć błogosławieństwo. Tak wielką ma moc» /Krzysztof Pałys OP/
— Piotr Żyłka
Reposted fromupinthesky upinthesky
2189 c0c6
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatwice twice
Worry is just imagining your life without God.
— Wendy Backlund (via breanna-lynn)
6611 cbcd
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
Pojedź na cmentarz, i zapal znicze za tego którego nie ma a który dał Ci to życie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

July 02 2015

2178 4ba1
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaeffigy effigy

June 30 2015

Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viaAinsworthCass AinsworthCass

June 25 2015

7385 c37c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAinsworthCass AinsworthCass
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viaAinsworthCass AinsworthCass
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viaAinsworthCass AinsworthCass
5558 2c56
kubeł zimnej wody na dziś.
Reposted byjrbeirenaeffigymy-anxietiespieceoflifemigdalowesomeoneeeerozalka

June 23 2015

Reposted fromprotesedentaria protesedentaria
Auschwitz-Birkenau, then and now
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria
If you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know it is part of a tree.
— Michael Crichton
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria
2375 0f21 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl